Wiara
Wyznanie Wiary
Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański tworzą wierni, którzy wyznają poniższe prawdy wiary:

1

Istnieje jeden Bóg, objawiony jako Ojciec, Syn i Duch Święty;

2

Bóg-Ojciec stworzył wszechświat i okazał człowiekowi swoją miłość przez ofiarowanie swego Syna Jezusa Chrystusa;

3

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który dla naszego zbawienia przyjął ciało z Marii Dziewicy;

4

Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka i jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi;

5

Duch Święty jest Bogiem na równi z Ojcem i Synem, dokonującym naszego uświęcenia oraz przyobleczenia mocą i charyzmatami w chrzcie w Duchu Świętym;

6

Biblia, składająca się z 46 Ksiąg Starego Testamentu i 27 Ksiąg Nowego Testamentu, jest nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym;

7

Człowiek jest grzeszny;

8

Człowiek dostępuje zbawienia darmo, z łaski Bożej poprzez wiarę niezależnie od swoich uczynków;

9

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański jest ciałem Chrystusa, w którym jest On Głową;

10

Człowiek zbawiony dostąpi zmartwychwstania i życia wiecznego, a niezbawiony - wiecznego potępienia;

11

Wszyscy wierzący stanowią powszechne kapłaństwo składające Bogu modlitwę i posty jako duchową ofiarę;

12

Nadrzędnym celem każdego wierzącego, jak i całego Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego jest życie zgodne z zasadami opartymi na przesłaniu Pisma Świętego oraz głoszenie Ewangelii - Dobrej Nowiny - wszystkim ludziom i czynienie ich uczniami Jezusa Chrystusa.

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański | Os. Powstańców Śląskich,
Pawilon Usługowy nr 7/1, 44-240 Żory
biuro@ekch.pl

Adres do korespondencji: 44-240 Żory, UP-1, skr. poczt. nr 50

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański wpisany jest w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod nr 161

NIP: 651-168-65-10, REGON: 240321600