Cel
Cel
Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego

Celem Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego jest życie zgodne z zasadami opartymi na przesłaniu Pisma Świętego oraz głoszenie Słowa Bożego i czynienie uczniów Jezusa Chrystusa. Cel Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego realizowany jest poprzez:

1

Działalność misyjno-ewangelizacyjną;

2

Nauczanie i propagowanie znajomości Pisma Świętego;

3

Organizowanie życia religijnego i publiczne sprawowanie kultu;

4

Udzielanie posług religijnych oraz organizowanie i prowadzenie zgromadzeń religijnych;

5

Działalność charytatywną, opiekuńczą i społeczną;

6

Działalność oświatowo-wychowawczą, w tym nauczanie religii i krzewienie etyki chrześcijańskiej oraz prowadzenie ośrodków szkoleniowych;

7

Kontakty z pokrewnymi Kościołami w kraju i zagranicą;

8

Tworzenie jednostek organizacyjnych;

9

Działalność wydawniczą;

10

Organizowanie konferencji, zjazdów, obozów, kursów, klubów;

11

Zarządzanie sprawami kościelnymi według własnych zasad i swobodne wykonywanie władzy duchownej;

12

Kształcenie i powoływanie duchownych;

13

Inwestycje sakralne i kościelne;

14

Nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzanie nim;

15

Zbieranie ofiar, składek, przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych;

16

Wytwarzanie oraz nabywanie przedmiotów i artykułów potrzebnych do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystanie z nich;

17

Nauczanie religii, w tym także za pomocą prasy, książek, druków oraz filmów i środków audiowizualnych;

18

Korzystanie ze środków masowego przekazu;

19

Tworzenie organizacji na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom, w tym zakładanie fundacji;

20

Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych organizacjach wyznaniowych i międzynarodowych oraz utrzymywanie z nimi kontaktów w sprawach związanych z realizacją swoich celów.

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański | Os. Powstańców Śląskich,
Pawilon Usługowy nr 7/1, 44-240 Żory
biuro@ekch.pl

Adres do korespondencji: 44-240 Żory, UP-1, skr. poczt. nr 50

Ewangeliczny Kościół Chrześcijański wpisany jest w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod nr 161

NIP: 651-168-65-10, REGON: 240321600